Falköpings SS årsmöte äger rum den 24 febuari 2022.

Välkomna till årsmöte med Falköpings Schacksällskap torsdag 24/2 kl 18 i klubblokalen!
Föreningen bjuder på smörgåstårta i samband med årsmötet. Anmäl gärna er närvaro i förväg till kassör Malte 070-7720393 så blir det enklare för honom att beräkna hur mycket smörgåstårta som ska köpas in.
Motioner från er medlemmar önskar styrelsen få in senast en vecka innan årsmötet.
Preliminär dagordning:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande och beslutförhet
§ 6 Val av justerare tillika rösträknare
§ 7 Föregående möte
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 9 Ekonomisk berättelse
§ 10 Revisionsberättelse
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 13 Val av ordförande
§ 14 Beslut om antal övriga styrelseledamöter och val av dessa
§ 15 Beslut om antal styrelsesuppleanter och val av dessa
§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Representant och ersättare till VSF:s kongress 26/3 i Skara
§ 19 Motioner
§ 20 Övriga frågor
§ 21 Mötets avslutande