Extra årsmöte 30/11

Alla medlemmar i Falköpings schacksällskap inbjuds till Extra årsmöte 30/11 klockan 18 i klubblokalen!

De två huvudfrågorna för mötet är medlemsavgifter för år 2024 och val av valberedning.

Mötet förväntas inte ta särskilt lång tid så efter mötet blir det nog gott om tid för fritt spel för alla som vill.

 

Förslag till dagordning:

1 Mötets öppnande

2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

3 Fastställande av dagordning

4 Fastställande av röstlängd

5 Val av justerare och rösträknare

6 Mötets stadgeenliga utlysande och beslutförhet

7 Föreningens ekonomi

8 Medlemsavgifter 2024

9 Val av valberedning

10 Mötets avslutande